top of page

NABOŻEŃSTWA & SAKRAMENTY

CHRZEST

Chrzest 

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa. 
W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.

 

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, ‚charakter’, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

Zgłoszenie dziecka do Chrztu Świętego

Rodzice zgłaszający dziecko do sakramentu Chrztu nie później niż trzy tygodnie przed planowaną uroczystością. Przy zgłoszeniu powinni być obydwoje rodzice. Zgłoszenie odbywa się w kancelarii parafialnej. 

W sobotę przed druga niedziela miesiąca odbywa się katecheza przed chrzcielna. Katecheza ta jest obowiązkowa dla rodziców ale zaproszenia są również rodzice chrzestni. Katechezy przygotowawcze, są w sali klasztor (wejście jak do kancelarii) w sobotę przed drugą niedzielą miesiaca o godz. 17:30. Rodzice i chrzestni podczas katechezy wysłuchują nauk o tajemnicy chrztu, wychowaniu w wierze, roli apostolskiego przykładu rodziców i liturgii sakramentu. 

Dokumenty:

 • Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii

 • Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres

 • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej

 • Rodzice i chrzestni otrzymują kartki do spowiedzi i odbywają katechezę przedchrzcielną

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

Prawo Kościoła wymaga, aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego (kan. 872 KPK). Dla każdego dziecka należy wybrać przynajmniej jednego chrzestnego, chrzestną lub dwoje chrzestnych (por. kan. 873 KPK).
Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • Ukończył 16 lat – chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,

 • Jest praktykującym katolikiem – bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii, uczestniczy regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,

 • Jeżeli żyje w związku to musi to być związek małżeński kościelny – sakramentalny,

 • Jeżeli jest uczniem to powinien aktualnie uczęszczać na katechizację,

 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,

 • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Chrzestnymi nie mogą być osoby:

 • żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego),

 • młodzież nie uczestnicząca w katechezie,

 • osoba, która nie przyjęła sakramentu bierzmowania,

 • obojętni religijnie,

 • prowadzący gorszący tryb życia.

Rodzice chrzestni maja obowiązek uczestnictwa w nauce przed chrzcielnej. Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej).

Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I Komunia święta, ślub).
Dodatkowo rodzice chrzestni mają towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu dziecka, pomagać, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

bottom of page